Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) "

 

Чинна редакція Конституції України

Пропозиції змін до Конституції України

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття  85.  До   повноважень   Верховної   Ради   України

 

належить:

29)  утворення  і  ліквідація  районів,  встановлення  і  зміна  меж

вилучити

районів  і  міст,  віднесення  населених  пунктів  до  категорії  міст,

 

найменування і перейменування населених пунктів і районів;

 

30)  призначення  чергових  та  позачергових  виборів  до  органів

вилучити

місцевого самоврядування;

 

 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

 

2.1)  приймає  рішення  щодо  утворення  і  ліквідації  районів,

 

встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених

 

пунктів  до  категорії  міст,  найменування  і  перейменування

 

населених пунктів і районів;

 

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах,містах Києві та

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах,місті Києві

Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

та у Севастополі здійснюють голови державних представництв.

Особливості  здійснення  виконавчої  влади  у  містах  Києві  та

Особливості  здійснення  виконавчої  влади  у  місті  Києві,

Севастополі визначаються окремими законами України.

Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад   місцевих   державних   адміністрацій   формують   голови

вилучити

місцевих державних адміністрацій

 

Голови  місцевих  державних  адміністрацій  призначаються  на

Голови   державних   представництв   призначаються   на

посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням

посаду  та  звільняються  з  посади  Президентом  України  за

Кабінету Міністрів України.

поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному

 

законом.

Голови  місцевих  державних  адміністрацій  при  здійсненні  своїх

Голови  державних  представництв  при  здійсненні  своїх

повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом

повноважень  підзвітні  Президенту  України,  відповідальні  та

Міністрів  України,  підзвітні  та  підконтрольні  органам  виконавчої

підконтрольні перед Кабінетом Міністрів України.

влади вищого рівня.

 

 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у

вилучити

 

 

 

частині повноважень, делегованих  їм відповідними  районними  чи

 

 

 

 

 

обласними радами.

 

 

 

 

 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам

 

 

 

 

 

виконавчої влади вищого рівня.

 

 

 

 

 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать

вилучити

 

 

 

Конституції  та  законам  України,  іншим  актам  законодавства

 

 

 

 

 

України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом

 

 

 

 

 

України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

 

 

 

 

 

Обласна  чи  районна  рада  може  висловити  недовіру  голові

вилучити

 

 

 

відповідної  місцевої  державної  адміністрації,  на  підставі  чого

 

 

 

 

 

Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

 

 

 

 

 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації

вилучити

 

 

 

висловили  дві  третини  депутатів  від  складу  відповідної  ради,

 

 

 

 

 

Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої

 

 

 

 

 

державної адміністрації.

 

 

 

 

 

Стаття  119.  Місцеві   державні   адміністрації   на   відповідній

Стаття   119.   Голови   державних   представництв   на

території забезпечують:

відповідній території:

 

 

 

1)  виконання  Конституції  та  законів  України,  актів  Президента

1)

здійснюють

нагляд  за

відповідністю  актів

органів

України,  Кабінету  Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої

місцевого самоврядування Конституції та законам України;

влади;

 

 

 

 

 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

2)   координують   та   спрямовують   роботу   державних

 

інспекцій на місцевому рівні;

 

 

3)  виконання  державних  і  регіональних  програм  соціально-

3)

координують

роботу

територіальних

органів

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а

центральних органів виконавчої влади;

 

в місцях компактного проживання корінних народів і національних

 

 

 

 

 

меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

 

 

 

 

 

4)  підготовку  та  виконання  відповідних  обласних  і  районних

4)

координують

діяльність

усіх  територіальних

органів

бюджетів;

центральних  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого

 

самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану;

 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

 

5)   здійснюють

інші

повноваження,

визначені

 

 

 

 

 

 

Конституцією та законами України.

 

 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

 

 

Рішення  голів  державних  представництв,  що  суперечать

 

 

 

 

 

 

Конституції  та  законам  України,  можуть  бути  відповідно  до

 

 

 

 

 

 

закону скасовані Кабінетом Міністрів України.

 

7)  реалізацію  інших  наданих  державою,  а  також  делегованих

 

 

 

 

 

 

відповідними радами повноважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IX

 

 

 

 

 

Розділ IX

 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНИ

 

 

Стаття 132.

 

 

 

 

Стаття 132.

 

 

 

 

Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та

Адміністративно-територіальний

устрій

України

цілісності    державної    території,    поєднання    централізації    і

ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території,

децентралізації  у  здійсненні  державної  влади,  збалансованості  і

децентралізації  у здійсненні  державної  влади,  повсюдності  та

соціально-економічного   розвитку   регіонів,   з   урахуванням   їх

спроможності  місцевого  самоврядування,  сталого  розвитку

історичних,

економічних,

екологічних,

географічних

і

адміністративно-територіальних  одиниць,  з  урахуванням  їх

демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

 

історичних,    економічних,    екологічних,    географічних    і

 

 

 

 

 

 

демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 133.

 

 

 

 

Стаття 133.

 

 

 

 

Систему   адміністративно-територіального   устрою   України

Систему

адміністративно-територіального

устрою

складають:  Автономна  Республіка  Крим,  області,  райони,  міста,

складають   адміністративно-територіальні   одиниці:   регіони,

райони в містах, селища і села.

 

 

 

райони, громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови  та  порядок  утворення,  ліквідації  адміністративно-

 

 

 

 

 

 

територіальних одиниць визначаються законом.

 

До  складу  України  входять:  Автономна  Республіка  Крим,

Регіонами   України   є:   Автономна   Республіка   Крим,

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Житомирська,   Закарпатська,   Запорізька,   Івано-Франківська,

Кіровоградська,   Луганська,   Львівська,   Миколаївська,   Одеська,

Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська,

Полтавська,   Рівненська,   Сумська,   Тернопільська,   Харківська,

Одеська,   Полтавська,   Рівненська,   Сумська,   Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,  Черкаська,  Чернівецька,

Чернігівська

Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька,

 

області, міста Київ та Севастополь.

Чернігівська області, місто Київ, Севастополь.

 

Міста  Київ  та  Севастополь  мають  спеціальний  статус,  який

Статус  та  адміністративно-територіальний  устрій  міста

визначається законами України.

Києва   як   столиці   України   та   Севастополя   визначаються

 

окремими законами України.

 

 

Громадою  є  утворена  в  порядку,  визначеному  законом,

 

адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або

 

декілька  населених  пункти  (село,  селище,  місто),  а  також

 

прилеглі до них території.

 

Розділ XI

Розділ XI

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття  140.  Місцеве  самоврядування  є  правом  територіальної

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю

громади  -  жителів  села  чи  добровільного  об'єднання  у  сільську

жителів   громад   в   межах   Конституції   і   законів   України

громаду  жителів  кількох  сіл,  селища  та  міста  -  самостійно

самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах

вирішувати  питання  місцевого  значення  в  межах  Конституції  і

місцевого  населення  як  безпосередньо  так  і  через  органи

законів України.

місцевого самоврядування.

 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві

 

 

та Севастополі визначаються окремими законами України.

 

 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в

Органами  місцевого  самоврядування  громади  є  відповідно

порядку,  встановленому  законом,  як  безпосередньо,  так  і  через

голова  громади  -  сільський,  селищний,  міський  голова;  рада

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та

громади - сільська, селищна, міська рада; виконавчі органи ради.

їх виконавчі органи.

 

 

 

 

 

Органами  місцевого  самоврядування,  що  представляють  спільні

Органами  місцевого  самоврядування,  що

представляють

інтереси  територіальних  громад  сіл,  селищ  та  міст,  є  районні  та

спільні інтереси громад району є районна рада та її виконавчі

обласні ради.

органи.

 

 

Органами  місцевого  самоврядування,  що

представляють

 

спільні інтереси громад області є обласна рада та її виконавчі

 

органи.

 

 

Розмежування  повноважень  у  системі  органів  місцевого

 

самоврядування  та  їх  виконавчих  органів

різних  рівнів

 

здійснюється за принципом субсидіарності.

 

 

 

 

Органи   місцевого   самоврядування,   що   діють   на   рівні

 

 

 

областей  здійснюють  визначені  законом  повноваження,  які

 

 

 

виходячи  з  обсягу  і  характеру  завдань,  вимог  досягнення

 

 

 

ефективності  та

економії

найкращим  чином  можуть  бути

 

 

 

здійснені на цьому рівні.

 

 

 

 

 

 

 

Особливості  організації  місцевого  самоврядування  в  місті

 

 

 

Києві  та  у  Севастополі  визначаються  окремими  законами

 

 

 

України.

 

 

 

 

 

 

 

Питання  організації  управління  районами  в  містах  належить  до

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенції міських рад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільські,  селищні,  міські  ради  можуть  дозволяти  за  ініціативою

Сільські,  селищні,  міські  ради  можуть  наділяти  органи

 

жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи

самоорганізації    населення    частиною    компетенції    своїх

 

самоорганізації   населення   і   наділяти   їх   частиною   власної

виконавчих органів.

 

 

 

 

 

компетенції, фінансів, майна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття  141.  До  складу  сільської,  селищної,  міської,  районної,

Стаття 141. Сільські,селищні,міські,районні,обласні ради

 

обласної  ради  входять  депутати,  які  обираються  жителями  села,

складаються із депутатів, які обираються жителями громад на

 

селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого

основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом

 

виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень

таємного голосування.

 

 

 

 

 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої

Строк  повноважень  сільської,  селищної,

міської,

районної,

 

обрані  на  чергових  виборах,  становить

п'ять  років.  Припинення

 

обласної

ради,

депутати

якої  обрані

на

чергових

виборах,

 

повноважень сільської, селищної, міської,

районної, обласної ради

 

становить

п'ять

років.  Припинення

повноважень

сільської,

 

має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

 

селищної,  міської,  районної,  обласної  ради,  має  наслідком

 

 

 

 

 

 

припинення повноважень депутатів відповідної ради.

 

 

 

 

Порядок  формування  районних  та  обласних  рад  повинен

 

 

 

забезпечувати представництво громад.

 

 

 

 

Територіальні  громади  на  основі  загального,  рівного,  прямого

Жителі  громади  на  основі  загального,  рівного,  прямого

 

виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно

виборчого  права  обирають  шляхом  таємного  голосування

 

сільського,  селищного,  міського  голову,  який  очолює  виконавчий

відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює

 

орган  ради  та  головує  на  її  засіданнях.  Строк  повноважень

виконавчий   орган   ради.   Строк   повноважень   сільського,

 

сільського,  селищного,  міського  голови,  обраного  на  чергових

селищного,  міського  голови,  обраного  на  чергових  виборах,

 

виборах, становить п'ять років.

 

становить п'ять років.

 

 

 

 

 

 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних

Чергові  вибори  сільських,  селищних,  міських,  районних,

рад,  сільських,  селищних,  міських  голів  відбуваються  в  останню

обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються

неділю  жовтня  п'ятого  року  повноважень  відповідної  ради  чи

в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної

відповідного голови, обраних на чергових виборах.

ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

 

Позачергові вибори сільських, селищних, міських, районних,

 

обласних рад сільських, селищних, міських голів призначаються

 

згідно із законом у місячний строк з часу настання відповідних

 

правових підстав.

 

 

 

 

Статус  голів,  депутатів  і  виконавчих  органів  ради  та  їхні

Статус   сільських,   селищних,   міських   голів,   депутатів

повноваження,    порядок    утворення,    реорганізації,    ліквідації

місцевих   рад   та   їхні   повноваження,   порядок   утворення,

визначаються законом.

реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні

 

повноваження визначаються законом.

 

 

 

 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною

Голови районної та обласної рад обираються відповідними

радою і очолюють виконавчий апарат ради.

радами  та  очолюють  виконавчий  комітет  ради.  Районна  та

 

обласна  рада  за  поданням  обраного  голови  формує  склад

 

виконавчого комітету ради.

 

 

Стаття 142.

Стаття 142.

 

 

 

 

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є

Матеріальною

і

фінансовою

основою

місцевого

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих

земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл,

бюджетів,  в  тому  числі  місцеві  податки  і  збори,  частина

селищ,  міст,  районів  у  містах,  а  також  об'єкти  їхньої  спільної

загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у

власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти,

 

що є у власності районних і обласних рад.

 

 

 

Обсяг

фінансових

ресурсів

органів

місцевого

 

самоврядування   відповідає   повноваженням,   передбаченим

 

Конституцією та законами.

 

 

Територіальні  громади  сіл,  селищ  і  міст  можуть  об'єднувати  на

 

 

 

 

 

 

договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти

 

 

 

 

 

 

бюджетів  для  виконання  спільних  проектів  або  для  спільного

 

 

 

 

 

 

фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і

 

 

 

 

 

 

установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

 

 

 

 

 

 

 

Держава  бере  участь  у  формуванні  доходів  бюджетів  місцевого

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли

самоврядування,  фінансово  підтримує  місцеве  самоврядування.

внаслідок  рішень  органів  державної  влади,  компенсуються

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок

державою .

рішень органів державної влади, компенсуються державою.

 

Стаття 143.

 

 

 

 

 

Стаття 143.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через

Органи   місцевого   самоврядування  та  їх   посадові  особи

утворені   ними   органи   місцевого   самоврядування   управляють

вирішують питання місцевого самоврядування віднесені законом

майном,  що  є  в  комунальній  власності;  затверджують  програми

до їх компетенції.

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх

 

виконання;  затверджують  бюджети  відповідних  адміністративно-

 

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють

 

місцеві  податки  і  збори  відповідно  до  закону;  забезпечують

 

проведення  місцевих  референдумів  та  реалізацію  їх  результатів;

 

утворюють,    реорганізовують    та    ліквідовують    комунальні

 

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль

 

за  їх  діяльністю;  вирішують  інші  питання  місцевого  значення,

 

віднесені законом до їхньої компетенції.

 

 

 

Обласні  та  районні  ради  затверджують  програми  соціально-

 

економічного  та  культурного  розвитку  відповідних  областей  і

 

районів  та  контролюють  їх  виконання;  затверджують  районні  і

 

обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для

 

їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для

 

виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних

 

засадах  з  місцевих  бюджетів  для  реалізації  спільних  соціально-

 

економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання;

 

вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом

Органам   місцевого   самоврядування   можуть   надаватися

окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує

законом   окремі   повноваження   органів   виконавчої   влади.

здійснення цих повноважень  у повному обсязі за рахунок  коштів

Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі

Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого

за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом

бюджету

у

встановленому

законом

порядку

окремих

віднесення  до  місцевого  бюджету  у  встановленому  законом

загальнодержавних

податків,

передає

органам

місцевого

порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам

самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

 

місцевого   самоврядування   відповідні   об'єкти   державної

               

 

 

власності.

 

 

Органи  місцевого  самоврядування  з  питань  здійснення  ними

 

повноважень  органів  виконавчої  влади  підконтрольні  відповідним

 

органам виконавчої влади.

 

Стаття   144.   Органи   місцевого   самоврядування   в   межах

Стаття  144.  Органи  місцевого  самоврядування  в  межах

повноважень,  визначених  законом,  приймають  рішення,  які  є

повноважень,  визначених  законом,  приймають  рішення,  які  є

обов'язковими до виконання на відповідній території.

обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення   органів   місцевого   самоврядування   з   мотивів   їх

Рішення  органів  місцевого  самоврядуванням  з  мотивів  їх

невідповідності  Конституції  чи  законам  України  зупиняються  у

невідповідності  Конституції  і  законам  України  в  порядку  і

встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

строки,  визначені  законом  зупиняються  головами  відповідних

 

державних представництв з одночасним зверненням до суду.

 

 

Стаття  145.  Права  місцевого  самоврядування  захищаються  в

вилучити

судовому порядку.

 

 

Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування за винятком статей 118, 119, 133, 140-144, які набирають чинності з дня набрання чинності законів щодо адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, місцевих державних представництв, необхідність підготовки яких випливає з цього Закону, але не пізніше ніж через 2 роки з дня набрання чинності цим Законом.


      2. Сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, місцеві державні адміністрації продовжують здійснювати свою діяльність до формування складу рад, обраних на новій територіальний основі, сформованій відповідно до законодавства, ухваленого відповідно до п.1. перехідних положень.


      3. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня ухвалення цього Закону, підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, необхідність підготовки яких випливає з цього Закону.