Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!ПРАВОВА ДОПОМОГА !!!!!!!

Відповіді на запитання підготовлено Обласною робочою групою з питань надання правової допомоги учасникам АТО під керівництвом заступника голови Київської обласної державної адміністрації Дмитра Христюка.

1. Визнання фізичної особи недієздатною

1. Коли особа вважається недієздатною

Фізична  особа може бути визнана судом недієздатною,  якщо вона внаслідок хронічного,  стійкого психічного 
розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
Порядок     визнання     фізичної    особи    недієздатною встановлюється    Цивільним    процесуальним кодексом   України.

2.З якого моменту особа визнається недієздатною?

Фізична особа визнається недієздатною з  моменту  набрання законної сили рішенням суду про це.

 

3. Як поновлюється дієздатність особи

 
За  заявою  опікуна  або  органу  опіки та піклування суд поновлює  цивільну  дієздатність фізичної особи,  
яка була визнана недієздатною,  і  припиняє  опіку,  якщо  буде   встановлено,  що внаслідок  видужання
або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася  здатність  усвідомлювати значення своїх дій
та керувати ними.

4. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка.Недієздатна  фізична особа не має права вчиняти 
будь-якого правочину. Правочини  від  імені  недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.
Відповідальність за шкоду,  завдану недієздатною  фізичною особою, несе її опікун (стаття 1184 Цивільного
Кодексу України).

5. Якщо недієздатна особа вчинила правочин

 

6. Якщо суд відмовив у визнанні особи недієздатною

 

 

7. Кому призначають пенсію у зв`язку із втратою годувальника→

8. Хто вважається непрацездатними членами сім`ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Якщо дитину усиновили після втрати годувальника

 

10.На який період призначають пенсію у зв`язку із втратою годувальника

 

11.Право на частку пенсії у зв`язку із втратою годувальника

 

12. Перелік документів необхідний для призначення пенсії у зв’язку зі втратою годувальника

 

13. Строки призначенняпенсії у зв’язку зі втратою годувальника

Якщо  від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу,  договору або іншого 
правочину, суд з урахуванням висновку  судово-психіатричної  експертизи  та  інших доказів щодо
психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.
 
Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання  особи недієздатною  і  буде встановлено,  що  вимога 
була  заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави,  фізична  особа, якій такими діями було
завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування.
 
2. Призначення пенсії в зв’язку з втратою годувальника

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон)
пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника,
які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би
необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності.

- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею
26 цього Закону;

- діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника,
які досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються
за денною формою навчання у  загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, вищих
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, мають право на пенсію в
разі втрати годувальника – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, і
діти-сироти-до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

- чоловік (дружина), а вразі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого
годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом  за дитиною
(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею(ними) 8 років.

 

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх
усиновлення. Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.
Пасинок і падчерка також мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми, за умови,
що вони не одержували аліментів від рідних батьків.

 

Пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають на весь період, протягом якого член сім’ї померлого
годувальника є непрацездатним, а членам сім’ї, котрі досягли пенсійного віку передбаченого статтею 26 цього
Закону – довічно.

Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім’ї з першого числа місяця, наступного за місяцем,
у якому склалися обставини, котрі спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

               

 За статтею 39 Закону на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника,
призначають одну спільну пенсію.

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо.

Виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, котрий настає за місяцем, у якому надійшла заява
про виділення частки пенсії.

 

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік (копія);

 2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера як заявнику так і померлому
годувальнику;

3. Документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником;

 4. Свідоцтво реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його
безвісти зниклим;

5. Документи про вік годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть);

 6. Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника;

7. Довідку про заробіток померлого годувальника:

 8. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання
від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

9. Довідки учбових закладів, якщо хтось з членів сім’ї навчається;

10. Довідку про те, що один з батьків, дід, бабця, брат чи сестра померлого (якщо вони не працюють) зайняті
доглядом за дітьми померлого, які не досягли 8 років;

11. Рішення органів опіки про призначення вас опікуном.