Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!ДО УВАГИ ПРАЦЮЮЧИХ ПЕНСІОНЕРІВ!

Чи зобов’язаний пенсіонер інформувати про своє працевлаштування?

         Згідно зі статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування» застрахована особа зобов'язана повідомляти територіальні ор­гани Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової карт­ки в системі персоніфікованого обліку, про­тягом 10 днів із часу їх виникнення.
         Згідно з Порядком подання та оформ­лення документів для призначення (перера­хунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування», затвердженого поста­новою правління Пенсійного фонду Украї­ни від 25.11.2005 № 22-1 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, така особа протягом 10 днів подає в орган, що призначає пенсію, довідку про прийняття на роботу (навчання).
         У разі працевлаштування (початку ді­яльності, пов'язаної з отриманням дохо­ду, що є базою нарахування єдиного внеску  на загальнообов'язкове державне соці­альне страхування, (наприклад,  реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності)  після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача  пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування), вид зайнятості (на умовах трудового договору, цивільно - правового договору, реєстрація як фізичної особи — підприємця, здійснення незалеж­ної професійної діяльності) через подання заяви. Заяву може бути подано особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої но­таріально, або надіслано поштовим відправ­ленням.
         Разом із заявою особа подає докумен­ти, що посвідчують відповідні відомості (зо­крема копію (витяг) трудової книжки із за­писом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).
         Заява про працевлаштування реєструєть­ся у визначеному порядку.
 
Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам.
 
Законом України «Про загальнообо­в'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) передбачено кілька варіантів здійснення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (частина четверта статті 42 Закону 1058).
У разі якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перераху­нок пенсії здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Пере­рахунок здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року неза­лежно від перерв і заробітної плати за весь період страхового стажу починаючи з 1 лип­ня 2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, із засто­суванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має мен­ше як 24 місяці страхового стажу, перераху­нок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового ста­жу після її призначення (попереднього пе­рерахунку) і заробітної плати, з якої призна­чено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув повний стаж (жінки —30 років, чоловіки — 35), то за його зверненням здійснюється відповідний перераху­нок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення (попереднього перерахунку), з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо пе­рераховано) пенсію. Для здійснення такого перерахунку особа подає відповідну заяву.
Обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, здійснюється з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попе­реднього перерахунку) пенсії.      
Перерахунок пенсій працюючим пенсіо­нерам з урахуванням набутого страхового стажу не здійснюється пенсіонерам, яким призначено пенсію за вислугу років на умо­вах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», і які не досягли загальновстановленого пенсійного віку (на сьогодні чоловіки — 60 років, жінки — 59 років 6 місяців).