Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!Новели Закону України «Про запобігання корупції»

14 жовтня 2014 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» (№ 1700-VII) (далі - новий закон), який 26 жовтня 2014 року набрав чинності, а з 26 квітня 2015 року – повністю введений у дію. Зазначений закон передбачає досить серйозні зміни у підходах до запобігання, виявлення та протидії корупції.

Так, в новому законі є певні зміни щодо визначення окремих понять. Зокрема, це стосується визначення поняття «близьких осіб», яке є більш ширшим та зрозумілим. Адже нове поняття чітко встановлює ступінь родинних зв’язків, при наявності яких особи у розумінні антикорупційного законодавства вважаються близькими, незалежно від того, проживають вони разом, чи ні. Саме новим законом визначено, що не вважаються близькими особи, ті особи, які хоча й проживають спільно та мають спільний побут, але не перебувають у відносинах сімейного характеру. Наприклад, коли молоді люди спільно винаймають квартиру.

Крім того, серед понять  в новому законі, замість узагальненого у Законі України «Про запобігання і протидію корупції» (№ 3206-VI) (далі – попередньому законі) поняття конфлікту інтересів, використовуються чітко розмежовані між собою поняття  потенційного та реального конфлікту інтересів:

        потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

       реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Новим Законом, крім корупційного правопорушення, передбачено поняття «правопорушення, пов’язане з корупцією»:

       корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, на яку поширюється дія цього закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

       правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені новим законом  вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, на яку поширюється дія цього закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Більш широким стало поняття «неправомірна вигода». Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

На відміну від попереднього закону, новим законом передбачено поняття «Дарунок», «Приватний інтерес», «Антикорупційна експертиза»:

     дарунок –   грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

   приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

    антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Передбаченими новим законом поняттями доповнено перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Такими суб’єктами є органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Саме новим законом регламентується процес створення та  функціонування нової структури  – Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), що  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Національне агентство створюється  Кабінетом Міністрів України і є відповідальним перед Верховною Радою України.

До повноважень Національного агентства належать: проведення аналізу та збір статистичних даних стану попередження та протидії корупції в Україні; формування та реалізація антикорупційної політики держави; здійснення контролю за виконанням  антикорупційного законодавства, зокрема, здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо.

Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права: одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти; звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених новим законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених новим законом; складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення  тощо.

Крім того, новим законом визначено основні засади формування та реалізації антикорупційної політики України  (антикорупційна стратегія), на основі якої державними органами приймаються антикорупційні програми. 

Дещо змінено положення щодо отримання неправомірної вигоди. Суб’єктам, на яких поширюється дія нового закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

В порівняні із попереднім законом в новому  законі чітко зазначено про заборону використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Що стосується обмежень щодо одержання подарунків, то в новому законі передбачено, що окремим суб’єктам, на яких поширюється дія цього закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Збільшено вартість подарунків, які особа може приймати,  що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Якщо в попередньому законі  передбачалось, що вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, то в новому законі  передбачено, що вартість таких подарунків не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене новим законом обмеження щодо вартості подарунків, як і раніше,  не поширюється на подарунки, які:1) даруються близькими особами; 2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

В новому законі  передбачено положення, згідно якого рішення, прийняте особою, визначеною новим законом, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 нового закону. В свою чергу статтею 67 нового закону визначено, що нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Однак на відміну від попереднього закону, де передбачалось, що правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним, в новому законі передбачено, що правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього закону, може бути визнано недійсним.

Новий закон визначає і алгоритм дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а саме: 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності в особи, на яку розповсюджується дія нового закону,  сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Не зазнали суттєвих змін в новому Законі положення про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.      

Новим законом, як і попереднім, передбачено обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Однак, якщо в попередньому законі існувала заборона протягом року розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом, то в новому Законі заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом не обмежена часом.

Положення про заборону протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності розповсюджується тепер лише на договори з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, які займали посади пов’язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, хоча у попередньо діючому законі така заборона діяла на договори із підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності або фізичними особами – підприємцями без винятку. При цьому пунктом 2 статті 26 Закону  України «Про запобігання корупції» чітко визначено, що  порушення вказаного вище обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог щодо обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, можуть бути визнані недійсними. А у разі виявлення таких порушень Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

Щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, то, слід зазначити, що із переліку осіб на яких вони не поширюються новим законом було виключено осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Також, зауважимо, що у попередньому законі для незастосування такого обмеження кожна з близьких осіб підпорядкованих один одному мала перебувати на виборній посаді, тоді як зараз достатньо  набуття статусу виборної особи  одним з них.

Новим законом розширено положення щодо врегулювання конфлікту інтересів.  Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі закону.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

В новому законі передбачено заходи щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (застосовується якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації);

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень (застосовується якщо  усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення);

3) обмеження доступу особи до певної інформації (застосовується якщо  конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації);

4) перегляду обсягу службових повноважень особи (застосовується якщо  конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника);

5) переведення особи на іншу посаду (застосовується якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом визначеними вище та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи);

6) звільнення особи (застосовується якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу).

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Особи, до яких застосовується дія нового закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Новим законом в рамках запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав збільшено (з 10 до 30 днів після призначення (обрання) на посаду)  строк передачі особами, на яких поширюються дія цього закону, в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав у порядку, встановленому законом.

Значно розширені положення, що регулюють питання вимог до поведінки осіб. Зокрема, передбачено, що Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Так, передбачено, що особи, до яких застосовується дія цього закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими; представляючи державу чи територіальну громаду, діяти  виключно в їх інтересах; дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків; незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень тощо.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, до якої застосовується дія цього закону, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи – Національне агентство.

Положення щодо політичної неупередженості не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.

Суттєві зміни є і в положеннях, що регулюють питання фінансового контролю. Так, новим законом передбачено, що особи,на яких розповсюджується дія цього закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів. Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством, а також декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.

Відповідно до закону під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього закону. Такий моніторинг   проводиться на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.

Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.

У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

Слід звернути увагу на те, що до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». На сьогодні робота системи ще нерозпочата.

В новому законі збережено положення щодо проведення спеціальної перевірки, однак внесено певні зміни. Зокрема, збільшено термін проведення спеціальної перевірки з 15 до 25 днів та визначено, що  порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Крім того, згідно із новим законом спеціальна перевірка проводиться лише  стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, що в порівнянні із її проведенням стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно попереднього закону, свідчить про звуження кола осіб, до яких вона застосовується.

Новелою є й те, що до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством, будуть вноситись не лише відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (фізичні особи), а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення. Тому і надання інформації про відсутність чи наявність відомостей у реєстрі буде можливою не лише щодо фізичних осіб, а й щодо юридичних.

Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Новим законом вперше визначено і загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Вводяться вимоги для здійснення заходів направлених на попередження корупції у діяльності юридичних осіб шляхом розробки юридичними особами та затвердженими їх керівниками  антикорупційних програм, як комплексів правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у їх діяльності.

Отже, враховуючи положення нового закону, основною його новелою все ж таки  є регламентація процесу створення та  здійснення діяльності нового центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом Національного агентства з питань запобігання корупції. Цей орган наділено необхідними повноваженнями для здійснення всебічної структурної роботи з протидії корупції на державному рівні. Діяльність же цієї структури, що зараз тільки створюється (створення правової бази, моніторинг застосування антикорупційного законодавства) в основному направлена на створення ефективної системи з попередження корупційних правопорушень та виявлення і протидії існуючим.

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції на 2016 рік

Посада, прізвище, імя по батькові

Місце прийому

День прийому

Час прийому

Начальник управління

ЯКОВЧЕНКО

ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

вул. Оболонна, 2в.

СЕРЕДА

9.00-13.00

заступник начальника управління начальник відділу державної виконавчої служби

СОКОЛОВ

ГРИГОРІЙ

ОЛЕКСІЙОВИЧ

вул. Оболонна, 2в.

 

 

СЕРЕДА

 

ПЯТНИЦЯ

 

   14.00-17.00

 

9.00-13.00

заступник начальника управління з питань державної реєстрації

ДОМОРАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

вул. Оболонна, 2в.

ПЯТНИЦЯ

9.00-13.00

начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану

ЛИТОВЧЕНКО

ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

вул. Московська, 8.

СЕРЕДА

9.00-13.00

 

начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

 

вул.. Оболонна, 2в.

СЕРЕДА

9.00-13.00

 

начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації

 

вул. Шевченка, 22

СЕРЕДА

9.00-13.00

ГРАФІК участі керівництва у прямій «гарячій» телефонній лінії Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції на 2016 рік

п/п

ПІБ, посада

Дата

проведення

Номер телефону

1

Яковченко Олена Олексіївна

начальник Переяслав -Хмельницького міськрайонного управління юстиції

01.03.2016

06.09.2016

7 – 11 - 86

2

Соколов Григорій Олексійович

заступник начальника управління начальник відділу державної виконавчої служби Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

22.03.2016

11.10.2016

7 – 23 - 35

3

Доморацький Сергій Володимирович

заступник начальника управління з питань державної реєстрації  Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

19.04.2016

20.10.2016

7 – 19 - 80

4

Литовченко Вікторія Василівна

начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

17.05.2016

08.11.2016

5 – 45 - 20

5

 

начальник відділу державної  реєстрації речових прав на нерухоме майно Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

 

10.05.2016

15.11.2016

7 – 19- 80

 

6

 

начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та легалізації

07.06.2016

06.12.2016

 

5 – 38 - 65

 

 Примітка : Час проведення – з 10.00 до 12.00

Переяслав – Хмельницьке управління юстиції інформує!

Відповідно до Указу Президента України від 13.12.96 №1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» Міністерство юстиції з 1997 року видає бюлетень «Офіційний вісник України» - єдине в Україні офіційне друковане видання, що виходить двічі на тиждень, в якому два рази на тиждень в повному обсязі друкуються повні тексти усіх нормативно – правових актів:

 - Законів України, постанов Верховної Ради України;

 - актів Конституційного Суду України;

 - постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України;

 - нормативно – правових актів Національного банку України;

 - нормативно – правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 - міжнародних договорів України, що набрали чинності;

 - європейських конвенцій;

 - рішень Європейського суду з прав людини тощо.

Передплату видання можна оформити у всіх поштових відділеннях, а також передплатних агенціях за передплатним індексом – 40433.

Для зручності користування також можливо передплатити електронну версію видання (на СD- диску) за передплатним індексом – 48345.

Замовити бюлетень «Офіційний вісник України», можна і безпосередньо у відділі збуту ДП «Українська правова інформація» за адресою: 01601, м. Київ – 601, пров. Рильський, 8а, тел.: (044) 278 – 0074,  353 – 5702.

Шановні громадяни!

Шановні громадяни! 

Доводимо до Вашого відома, що Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги змінив місцезнаходження з м. Бровари, вул. Київська, 135 на м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 (Офісний центр, третій поверх, каб. 30).

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Запроваджено електронний сервіс з проставлення апостиля

З 20 листопада 2015 року в Україні запроваджено електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля» створено Електронний реєстр апостилів (далі – Реєстр), який є єдиною електронною базою даних, що містить відомості про проставлені апостилі з дня його запровадження.

Однією з важливих функцій Реєстру є дистанційне опрацювання документів органами, уповноваженими на проставлення апостиля. Завдяки використанню сучасних технологій громадяни і юридичні особи зможуть отримати дану послугу за місцем свого перебування у будь-якій області, без потреби витрачати кошти і час на поїздку до Києва. Прийняття, розгляд та видача документів, поданих для проставлення апостиля відтепер здійснюватимуть територіальні органи юстиції, а саме: відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268/5 визначено наступний перелік областей, а саме, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ.

У Київській області уповноваженими на прийняття офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформлюються нотаріусами України, для проставлення на них апостиля визначено наступні відділи :

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області (адреса - 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, (044) 425-47-99, 462-47-25);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Баришівського районного управління юстиції у Київській області (адреса – 07500, смт.Баришівка, вул.Жовтнева, 27, (04576) 5-15-40);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Богуславського районного управління юстиції у Київській області (адреса – 09700, м.Богуслав, вул.Миколаївська, 28, (04561) 5-15-40);

 - відділ державної реєстрації актів цивільного стану Кагарлицького районного управління юстиції у Київській області (адреса – 09200, м.Кагарлик, вул.Московська, 3, (04573) 5-15-40, 5-15-43);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Тетіївського районного управління юстиції у Київській області (адреса – 09800, м.Тетіїв, вул.Комсомольська, 5, (04560) 5-15-40);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Ірпінського міського управління юстиції у Київській області (адреса – 08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 5, (04597) 6-73-95, 6-13-95);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського  міськрайонного управління юстиції у Київській області (адреса – 09100, м.Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 22 (04563) 5-34-40, 5-34-39);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області (адреса – 08300, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 45, (04595) 6-13-49, 6-47-34);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Васильківського міськрайонного управління юстиції у Київській області (адреса – 08600, м.Васильків, вул.Володимирська, 2, (04571) 6-20-80, 2-44-72);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області (адреса – 08700, м.Обухів, вул.Київська, 2, (04572) 5-15-40, 5-64-24);

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції у Київській області (адреса – 08400, м.Переяслав-Хмельницький, вул.Московська, 8, (04567) 5-45-20).

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України (відділи державної реєстрації актів цивільного стану) або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.

Поштовим зв’язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключно з-за кордону та для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Проставлення апостиля, відмова у його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

За надання послуг з проставлення апостиля справляється плата у розмірах, визначених законодавством.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.12.2003 №161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за №1197/8518, установлено плату за надання послуг з проставлення апостиля для:

- громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.);

-  юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Формування штампу апостиля здійснюється органом уповноваженим на проставлення апостиля (Міністерством юстиції України) за допомогою програмних засобів Реєстру у вигляді електронного документа.

Будь-яка особа за допомогою мережі Інтернет зможе безоплатно перевірити факт видачі апостиля у режимі он-лайн через веб-сторінку, яку веде адміністратор Реєстру.

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Згідно Сімейного кодексу України передбачено можливість визначення розміру аліментів як у частці від заробітку /доходу/ так і в твердій грошовій сумі. Однак, згідно ч. 2 ст. 182 Сімейного Кодексу України розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,  ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для своєчасного отримання аліментів стягувачу необхідно пред'явити виконавчий лист про стягнення аліментів, виданий на підставі рішення суду у відділ державної виконавчої служби міста (району), на території якого проживає або отримує доходи боржник.Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документу (тобто виконавчого листа, виданого судом на підставі відповідного рішення) і заяви стягувача або його представника про примусове виконання рішення. При цьому повноваження представника мають бути підтверджені відповідними документами. До виконання рішення про стягнення аліментів державний виконавець приступає негайно при отриманні виконавчого документу. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 74 Закони України "Про виконавче провадження" державний виконавець у разі отримання виконавчого документу та при наявності боргу по аліментах, зобов'язаний розрахувати розмір заборгованості по аліментах і повідомити про наявність боргу стягувача і боржника. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки (за заявою стягувача), що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.  Якщо за виконавчим листом,  пред’явленим до виконання, аліменти не стягувались у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку із перебуванням його за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник ніде не працює та не отримує доходів, стягнення звертається на майно боржника, шляхом опису та арешту майна та передачі його на реалізацію торгівельним організаціям. Згідно ч. 3 ст. 195 СК України якщо платник  аліментів  не  працював  на  час  виникнення заборгованості  і  не  працює  на час визначення її розміру,  вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. В такому випадку державний виконавець керується даними органу статистики в районі (місті), звідки отримує інформацію про середню заробітну плату по даній місцевості. Однак, не завжди можливо звернути стягнення на нерухоме майно, що належить боржнику – в силу ч. 7 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

В разі, якщо боржник виїжджає на місце постійного проживання до країн,  з якими Україна не має договору про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться на час виїзду за рішенням суду за весь період до досягнення дитиною повноліття. З осіб, які працюють за кордоном, стягнення аліментів проводиться в порядку та розмірах, передбачених законом.

Платник аліментів повинен повідомляти державного виконавця про зміну місця роботи чи проживання, а також про інші доходи. Але, як передбачено ЗУ «Про виконавче провадження» стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи місце отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо). За наявності спору питання про розмір заборгованості по аліментах за заявою заінтересованої особи вирішується судом у порядку встановленому законом. Державний виконавець повинен вжити всіх передбачених законом примусових заходів для сплати боржником аліментів та заборгованості по них. Зокрема, у разі злісного ухилення боржника від сплати аліментів встановлених рішенням суду, а саме коли у боржника наявна заборгованість за шість місяців,   передбачена кримінальна відповідальність по ст. 164 Кримінального Кодексу України. Результатом порушеної кримінальної справи може бути позбавлення волі строком до одного року або виправні роботи  на той самий строк. Якщо вжитими державним виконавцем заходами місце проживання та місце роботи боржника не будуть встановлені, то державний виконавець зобов’язаний  порушити перед судом питання про розшук боржника через органи внутрішніх справ  на підставі ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження». Одним із заходів є обмеження боржника у праві виїзду за межі України та вилучення закордонного паспорта, до погашення ним заборгованості. Керуючись ст. 190 Сімейного Кодексу України, з дозволу  органів опіки та піклування той з батьків, з ким проживає дитина, і той  з них, який проживає  окремо від дитини, можуть укласти договір про припинення права на аліменти на дитину, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно /житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо/.  Набувачем права власності є сама дитина /від 14 років/, а також, на це майно не може бути звернуто стягнення.


Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління ююстиції

 

Все про систему електронних сервісів у сфері державної реєстрації бізнесу

Досвід останніх років вказує на гостру необхідність проведення реформ у більшості сфер державного управління в Україні, у тому числі в системі органів юстиції, зокрема, у сфері державної реєстрації бізнесу органами юстиції.

В поточному році Міністерством юстиції України запроваджено ряд новацій у вищезазначеній сфері, передусім це онлайн сервіси для користувачів відповідних адміністративних послуг.

Першим важливим кроком у процесі запровадження онлайн сервісів стало набрання чинності 05 квітня 2015 року Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (далі – Закон № 191-VIII). Відтепер стало можливим в режимі онлайн створювати запит для отримання витягу, виписки або довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за максимально розширеною кількістю критеріїв пошуку. Поряд з тим, важливим є те, що вартість електронного документа складає 75% вартості паперового аналогу.

Другим кроком стало набрання чинності 07 квітня 2015 року наказом Мін’юсту від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», яким був затверджений Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що забезпечило відкритий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядком передбачено надання відомостей, що містяться в державному реєстрі, державними реєстраторами як у паперовій, так і в електронній формах. Виписки, витяги та довідки також можуть бути отримані громадянами без участі державного реєстратора через офіційний веб-сайт розпорядника реєстру у вигляді електронних документів. Також, відповідно до наказу Мін’юсту від 31 березня 2015 року № 466/5 встановлено, що виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.

Враховуючи вищевикладене, безумовними перевагами нової системи надання та отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є: отримання відомостей в режимі онлайн; відсутність потреби у отриманні електронно-цифрового підпису; можливість оплати в режимі онлайн при подачі запиту; надання електронному документу статусу офіційного.

Наступний крок у запровадженні електронних онлайн-сервісів пов’язаний із набранням чинності наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2015 №1218/5 «Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Наказом був затверджений Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Пілотний проект «Попередній розгляд документів» полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційних дій щодо внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа, та позачерговому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів. Мета даного пілотного проекту ґрунтується на можливості кожного бажаючого внести певні зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, шляхом заповнення реєстраційної картки та подання документів, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в електронній формі за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для їх попереднього розгляду державним реєстратором. У разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду заявнику повідомляється про дату і час подачі паперових документів для проведення відповідної реєстраційної дії. Адміністративна послуга, про яку йде мова, безсумнівно має важливе значення у підвищенні якості надання органами юстиції адміністративних послуг, оскільки суттєво економить час та кошти громадян.

Необхідно зазначити, що на відміну від пілотних проектів «Екстериторіальність подання документів» та «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій», пілотний проект «Попередній розгляд документів» реалізований у територіальних органах юстиції Міністерства юстиції України на території всієї країни, що надає можливість використання його переваг кожним бажаючим суб’єктом господарської діяльності.

Зміни, які відбуваються у рамках загальної програми реформування сфери надання адміністративних послуг органами юстиції, торкнулися не лише безпосередньо громадян, але й також наступних державних органів: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України. Починаючи з 01 жовтня 2015 року, відповідно до Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України зобов’язані отримувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців виключно самостійно в електронній формі, без права витребування додаткових довідок та інших документів від громадян, які звертаються до відповідних органів для отримання адміністративних послуг.

Даний крок направлений на використання можливостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців державними органами, які раніше мали запитувати необхідну інформацію з Реєстру напряму в органів юстиції або у громадян, на що витрачались додатковий час та кошти.

Поміж позитивних моментів, звісно виникають певні проблеми в частині реалізації програми реформування, наприклад, перепони технічного характеру, зокрема, відсутність взаємного обміну даними між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстрами, інформаційними системами Державної служби статистики України, інформаційними системами Пенсійного фонду України та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, в яких забезпечується фіксація факту утворення/змін/припинення суб’єкта господарської діяльності. На практиці зазначена проблема створювала необхідність тривалого процесу відвідування державних установ, відстоювання черг та інші незручності.

Отже, на шляху до досягнення європейських стандартів надання адміністративних послуг кожній людині, яка цього потребує, а також удосконалення роботи системи електронних онлайн-сервісів державними органами здійснюються певні спільні кроки.

06 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2015 № 1834/5/1212 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України.

07 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 28.09.2015 № 1830/5/967 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України.

В свою чергу, 17 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 09.10.2015 № 1918/5/869 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обміну документами в електронній формі.

Завдяки плідній співпраці вищезазначених державних органів, в Україні запроваджується спрощена система реєстрації бізнесу. Відтепер підприємницьку діяльність стане можливим зареєструвати за одну добу. Зміст даної системи полягає в тому, що адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечує передачу відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі повідомлень державного реєстратора, та документів в електронній формі, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до інформаційних систем відповідних органів, а саме Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики України у робочий час одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у цьому реєстрі. Таким чином, громадянам більше не доведеться взаємодіяти безпосередньо з жодним з перелічених органів, а всі процеси будуть проходити в онлайн режимі.

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції