Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                        Розпорядження голови
                                                                                                                        Переяслав-Хмельницької
                                                                                                                        районної державної адміністрації

                                                                                                                        20.12.2013 №424

ПОЛОЖЕННЯ про Центр
надання адміністративних послуг
при Переяслав-Хмельницькій
районній державній адміністрації1. Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації та знаходиться за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 51.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу приймається головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, цим Положенням.

4.vОсновними завданнями центру є;

1)  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2)  спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)  забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

   Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Переяслав- Хмельницької районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розмішується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру, утвореного при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації, є дозвільний центр Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” , який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

10. Адміністратор призначається на. посаду та звільняється з посади головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1)  безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2)  погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3)  інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4)  посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної цослуги;

5)  порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру, функції з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру покладаються на відділ з організації діяльності центру з надання адміністративних послуг Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

15. Центр очолює начальник відділу з організації діяльності центру з надання адміністративних послуг  Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації (далі - Керівник центру). Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, у порядку встановленому законодавством України про державну службу.

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2)  організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;                                                            
3)координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного бюджету.